Пілотний модуль системи заходів державного нагляду (контролю) для запуску ІАС

Загальні дані

Найменування суб’єкта господарюванняШкіль Віктор Іванович
Місце провадження господарської діяльності суб'єкта господарювання або його відокремлених підрозділівМісцезнаходження суб'єкта господарювання та місце провадження господарської діяльності: 13300, Житомирська обл., місто Бердичів ВУЛИЦЯ БІЛОПІЛЬСЬКА буд. 23
Ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (серія (за наявності) та номер паспорта*)**********
Предмет здійснення заходу державного нагляду (контролю)
Ступінь ризику
Строк здійснення заходу2
Примітки

Підстави перевірки

Підстава 1

Документи, якими передбачені підстави проведення позапланового заходуЗУ "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" від 05.04.2007 № 877-V
Підстава проведення позапланового заходуПеревірка виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства
Дата розпорядчого документу2019-05-21
Тип розпорядчого документуПрипис
Номер розпорядчого документу140/0032ПР/03/01/-19

Наказ, рішення, розпорядження або інший розпорядчий документ про проведення перевірки

Дата документу Номер документу Тип документу Файл
2019-06-14181НаказСкачати

Результати

Форма заходу державного нагляду (контролю)Перевірка

Строк проведення заходу

Дата та час початкуДата та час завершенняФактичний строк проведення
2019-06-25 09:002019-06-26 15:002

Інформація про попередні заходи

ІнформаціяПопередній плановий західПопередній позаплановий захід
ВідбувавсяТакТак
Дата початку2019-04-102019-05-20
Дата завершення2019-04-162019-05-21
Акт перевірки66/0029АП/02/01/-19140/0048АП/02/01/-19
ПриписВидававсяВидавався
Вимоги приписуНе виконаноНе виконано

Акт від 2019-06-26 181/0069АП/02/01/-19

Номер акту181/0069АП/02/01/-19
Дата акту2019-06-26
Акт, складений за результатами перевірки (.pdf)Скачати

Інформація про результати заходу державного нагляду (контролю)

Показані 1-1 із 1 запису.
Опис фактичних обставин та відповідних доказів (письмових, речових, електронних або інших, що підтверджують наявність порушення вимог законодавства)Нормативно-правовий акт або нормативний документ, вимоги якого порушеноЧастина НПАПідрозділ, в якому знайдено порушенняОб'єкт, в якому знайдено порушення
1ФОП Шкіль В.І.ви­ко­ри­сто­вує ча­сти­ну зе­мель­ної ді­лян­ки пло­щею 3,2 г, яка зна­хо­ди­ться на те­ри­то­рії Ве­ли­ко­ни­згі­ре­цько­го ста­ро­стин­сько­го окру­гу ( за ме­жа­ми на­се­ле­но­го пун­кту), Се­ме­нів­ської сіль­ської ради (ОТГ) . Дана зе­мель­на ді­лян­ка за­галь­ної пло­щею 5,5017 га к.н. 1820880900:01:000:0509 від­но­си­ться до зе­мель ко­му­наль­ної вла­сно­сті Се­ме­нів­ської сіль­ської ради (дата дер­жав­ної ре­є­стра­ції пра­ва 18.12.2018 року № 29599985) для ве­де­н­ня се­лян­сько­го (фер­мер­сько­го) го­спо­дар­ства. Вста­нов­ле­но, що на ча­сти­ні да­ної зе­мель­ної ді­лян­ки пло­щею 3,2 га ФОП Шкіль В.І. про­вів обро­бі­ток по­верх­не­во­го шару грун­ту ме­ха­ні­чни­ми за­со­ба­ми (зе­мель­на ді­лян­ка пе­ре­ора­на) . Зе­мель­на ді­лян­ка ви­ко­ри­сто­ву­є­ться для ви­ро­щу­ва­н­ня зер­но­вих куль­тур. Однак вста­нов­ле­но, що пра­во вла­сно­сті або пра­во ко­ри­сту­ва­н­ня (орен­ди) на зе­мель­ну ді­лян­ку пло­щею 3,2 га, яку ви­ко­ри­сто­вує ФОП Шкіль В.І. від­су­тнє, рі­ше­н­ня ор­га­ну мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня чи ви­ко­нав­чої вла­ди про пе­ре­да­чу ви­ще­вка­за­ної зе­мель­ної ді­лян­ки у вла­сність чи ко­ри­сту­ва­н­ня у вла­сність або ко­ри­сту­ва­н­ня (орен­ду) зе­мель­ної ді­лян­кою від­су­тнє, що є по­ру­ше­н­ням ст. 125-126 Зе­мель­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни та ст. 1 за­ко­ну Укра­ї­ни «Про дер­жав­ний кон­троль за ви­ко­ри­ста­н­ням та охо­ро­ною зе­мель» і вка­зує про са­мо­віль­не зайня­т­тя ча­сти­ни зе­мель­ної ді­лян­ки на пло­щі 3,2 га­_ФОП Шкіль В.І. На дане по­ру­ше­н­ня ви­не­се­но при­пис ви­мо­ги якого не ви­ко­на­ні, по­ру­ше­н­ня не усу­ну­то.
  1. Земельний кодекс України, Кодекс України, 2768-III, 2001-10-25
  2. Про державний контроль за використанням та охороною земель, Закон, 963-IV, 2003-06-19
  1. ст.ст. 125-126
  2. ст. 1

Інформація про вручення акта

Примірник акту вручено керівнику суб’єкта господарювання або уповноваженій ним особі?Так
Дата вручення2019-06-26
TAPAS
Опендатабот - відкриваємо Україну